Gösta Malmquist Entreprenad AB

Miljöpolicy

Gösta Malmquist Entreprenad AB och miljön .
Vår vision
Vi människor är helt beroende av naturen. Gösta Malmquist AB`s verksamhet skall succsesivt anpassas till att följa natrurens kretslopp och vi skall verka för en utveckling som inte äventyrar framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov . Vår verksamhet skall förenas med etik och samhällsansvar . Vår kunskap och vårt engagemang är grunden för väl utförda och genomförda entreprenadarbeten och ett framgångsrikt internt miljö arbete . Vårt huvudmål innebär idag att bygga miljövänliga spårbunden lågenergikrävande elektrifierad komunikation. Vilket vi anser påverka miljön i stor utsträckning .
Vår policy .
Sträva efter att välja det minst miljöpåverkande transportsättet . Minimera vår pappersförbrukning Ifrågasätta varje inköp och välja det alternativ som har den minsta miljöpåverkan . Hålla en hög grad av återvinning på våra restprodukter och minimera mängden av avfall . Om möjligt använda oss av förnyelsebara energikällor och minska energianvändningen . Söka samverkan med våra kunder och leverantörer i miljöarbetet . Höja miljö kompetensen internt belöna bra miljöåtgärder Säkra vårt miljöarbete i ett miljöstyrningsssytem motsvarande ISO 14000 Aktivt deltaga i samhällsdebatten inom miljöområdet .
Gösta Malmquist Entreprenad AB
Gösta Malmquist
VD