Gösta Malmquist Entreprenad AB

Företaget bildades 1974 och våra primära arbetsuppgifter under de första åren var grävning av husgrunder , diken för avloppsrör och kablar m .m. . Vid 80-talets inledning koncentrerades vår verksamhet på krafledningsbyggen inklusive lindragning samt även på nyanläggnings- , underhålls-, och servicearbeten vid banverkets anläggningar (16-20Kv).
Sedan har vi invensterat i all den utrustning som behövs som krävs för dessa ansvarsfulla arbeten och utvecklat ett rationellt, operativt system för dess genomförande så har uppdragsmängden ökat påtagligt .

I sammanhanget kan nämnas att vi även förfogar över ett antal utrustningsbärande specialfordon avsedda för både landsvägs- och rälskörning . Vi förfogar över modern omfattande maskinpark . Vår personal är utbildad (EBR-SÄO) och van att hantera uppdrag av de slag som här anförts .

Vi ställer vår kompetens till Ert förfogande .